Başvuru Formu

DUOSİS Bilgi Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. 

(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN) GENEL AÇIKLAMALAR: 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.  

Kanunun 13.  maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan DUOSİS Bilgi Sistemleri A.Ş. (“DUOSİS veya Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

Bu çerçevede “yazılı” olarak DUOSİS’e başvurular, aşağıdaki form ile yapılacaktır: 

 • Başvuru Sahibinin bu form ile şahsen başvurusu  
 • Noter vasıtası ile  
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak [email protected] , [email protected] gönderilmek suretiyle  
 • Başvuru sahibinin DUOSİS sisteminde kayıtlı olan epostası ile  

Başvuru sahibi aşağıdaki bilgileri vermek zorundadır: 

 • TCKN Vatandaşlık numarası 
 • Adı ve Soyadı 
 • Yazışmalara esas olacak iletişim bilgileri 
 • Yabancı ise uyruğu 
 • Yabancı ise pasaport / ülke kimlik numarası 

Aşağıda, başvuruların ne şekilde DUOSİS’e ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları hakkında bilgiler verilmektedir.  

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)  Duosis Bilgi Sistemleri A.Ş. Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi Brandium Rezidans R2 Blok 23-25B Kat:2 Daire:27 Ataşehir/ İstanbul  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Vekalet verdiği kişi, vasi, temsilcisi aracılığı şahsen başvuru  Duosis Bilgi Sistemleri A.Ş. Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi Brandium Rezidans R2 Blok 23-25B Kat:2 Daire:27 Ataşehir/ İstanbul  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
Noter vasıtasıyla tebligat  Duosis Bilgi Sistemleri A.Ş. Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi Brandium Rezidans R2 Blok 23-25B Kat:2 Daire:27 Ataşehir/ İstanbul  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
E posta ile    [email protected]  E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 
E-imza ile imzalanmış olarak  [email protected]  E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı DUOSİS tarafından duyurulacaktır.  

Tarafımıza iletilmiş̧ olan başvurular KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tanımlanan yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.  

BAŞVURU FORMU 

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler: 

İsim :   
Soy İsim :   
T.C. Kimlik Numarası :   
Telefon Numarası :   
E-Posta (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)   
Adres :   

 1. Lütfen DUOSİS ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

Çalışan      
Çalışan Adayı  
Stajyer 
Eski Çalışan    
Emekli   
Kamu ve özel sektör kuruluşları  
Hizmet Alımı Yapılan Üçüncü Taraf Firma çalışanları 
Müşteri     
Müşteri Personeli 
Ziyaretçi  
Potansiyel müşteri 
Diğer: … 
DUOSİS içerisinde iletişimde olduğunuz birim:   

Başvuru Konuları: 
İşlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirme 
Açık rızanın veya ilgili kişinin açık rıza vermesinden vazgeçme 
Açık rıza verilen konularda değişiklik yapma 
Veri işleme şartlarına itiraz  
Kişisel verilerine erişim haklarının düzenlenmesi 
Kişisel verilerinin düzeltilmesi 
Kişisel verilerinin silinmesi 
Kişisel verilerinin anonim hale getirilmesi 
Kişisel verilerin işlenmesine itiraz 
İlgili kişi tarafından kendisine ait kişisel verilerin bir kopyasını isteme 
Meşru talepler 
Diğer: …    

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak yazınız.  

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.  
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

(E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)  

 • Elden teslim almak istiyorum. 
  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  

İşbu başvuru formu, DUOSİS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, DUOSİS tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.  

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için DUOSİS ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.  

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde DUOSİS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 
İmza :